مرکز تحقیقات ژنتیک میبد به عنوان یک مرکز جامع تحقیقات ژنتیک با سابقه بیش از 7 سال مهمترین و مجهزترین مراکز خدمات مشاوره و تشخیص ژنتیک سازمان بهزیستی کشور می باشد که مجوزهای لازم تحقیقاتی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دارد که در استان یزد واقع شده است.این مجموعه با برخورداری از پرسنل فرهیخته، متخصص ، دانش، تجهیزات ، استانداردها و نرم افزارهای روز دنیا و حداکثر بهره گیری از ظرفیت های همکاری داخلی و خدمات مشاوره ای و تشخیص ژنتیک در جنوب شرق کشور ارائه مینماید.
شنبه - چهارشنبه : 7:00 صبح - 14:00
پنجشنبه : :7:00 صبح الی 13:00 جمعه : تعطیل
03532373106-9
info@mgrc.ir

پست های مرتبط

به مرکز تخقیقات ژنتیک میبد خوش آمدید
تصویر عنوان

چارت سازمانی

خانه  /  چارت سازمانی

چارت سازمانی

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

اعضای تیم

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

کارشناسی ژنتیک دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد سلولی ملکولی

کارشناسی ژنتیک دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد بیوشیمی پیام نور تهران دکترا بیوشیمی پیام نور تهران

کارشناسی رشته ژنتیک دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی پیام نور تهران دکترا بیوشیمی پیام نور تهران

کارشناسی زیست گیاهی دانشگاه آزاد جیرفت ، کارشناسی ارشد ژنتیک ملکولی

کارشناسی زیست گیاهی دانشگاه آزاد جیرفت کارشناسی ارشد ژنتیک ملکولی

کارشناسی سلولی ملکولی دانشگاه خوارزمی تهران ، کارشناسی ارشد سلولی ملکولی علوم تحقیقات تهران

کارشناسی سلولی ملکولی خوارزمی تهران کارشناسی ارشد سلولی ملکولی علوم تحقیقات تهران

ژنتیک

کارشناسی ژنتیک دانشگاه شاهد تهران

کارشناسی زیست شناسی دانشگاه میبد ، کارشناسی ارشد ژنتیک

کارشناسی ارشد ژنتیک