بازدید کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از مرکز تحقیقات ژنتیک

بازدید کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از مرکز تحقیقات ژنتیک

بازدید جمع کثیری از کارکنان مرکز حضرت نبی اکرم (ص) میبد از بخش های مختلف مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و آشنایی با مباحث پیشگیری از بیماری‌ها...

ادامه مطلب