بازدید کارشناسان مرکز بهداشت اردکان از مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

بازدید کارشناسان شبکه بهداشت اردکان از مرکز تحقیقات ژنتیک میبد و اهمیت نقش کارشناسان مامایی و مراقبین سلامت در آگاهی مادران باردار از لزوم و اهمیت آزمایشات غربالگری

ادامه مطلب